Ruf uns an:+36 62 555 800
Kontakt
6728 Szeged, Vass Mátyás út 7.
Folgen Sie uns

Datenschutz

 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenysé- gét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése te- kintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásról, valamint a 95/46/EK ren- delet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

  1. A szabályzat célja, hatálya

A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek.

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi kezelésére terjed ki.

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat jelen Szabályzat alkal- mazásában természetes személynek kell tekinteni.

A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját valamint a jogi személy elérhetőségére vonat- kozó adatokat.

1.2 Meghatározások

Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonat- kozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azo- nosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem auto- matizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasz- nálás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, ösz- szehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.„azadatkezeléskorlátozása”:atárolt személyesadatokmegjelölésejövőbelikezelésükkorlá- tozása céljából;

 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amely- nek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselke- déshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejel- zésére használják;
 1. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosí- tott vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog hatá- rozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bár- mely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-

e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az em- lített adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bár- mely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a sze- mélyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoz- tatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősí- tést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő sze- mélyes adatok kezeléséhez;

12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módonkezeltszemélyesadatokvéletlenvagyjogellenesmegsemmisítését,elvesztését,meg- változtatását,jogosulatlanközlésétvagyazazokhozvalójogosulatlanhozzáférésteredményezi.

 • „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 • „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemző- ire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat,
 • „elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgálta- tás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszer- zése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
 • „elektronikus út”: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.
 • „információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: elektronikus úton, távollevők ré- szére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;
 • „Magyarország területéről nyújtott szolgáltatás”: Magyarország területén lévő székhe- lyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás- sal kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott információs társada- lommal összefüggő szolgáltatás.

 1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

5. § Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adat- kezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy sze- mélyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogo- sult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó informáci- ókhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk)

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyes- bítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyi- latkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk)

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meg- határozott indokok valamelyike fennáll.
 2. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rende- letben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kap- csolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez le- hetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelő- nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon sze- mélyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatke- zelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése el- len. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ame- lyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy ame- lyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intéz- kedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az

5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alap- vető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban pl. nemzetbiztonság, honvédelem, köz- biztonság, bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolyta- tása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszé- lyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését, stb.

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó és jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti ható- ság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

6.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adat-

kezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

2.1.Rendelkezésrebocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

   1. 2.1.1.Haazérintettrevonatkozószemélyesadatokatazérintettőlgyűjtik,azadatkezelőasze- mélyesadatokmegszerzésénekidőpontjábanazérintettrendelkezésérebocsátjaakövetkező információk mindegyikét:
    1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhető- ségei;
    2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
    3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
    4. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adat- kezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
    5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
    6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfe- lelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikk- ben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
  1. 2.1.2Az1.pontbanemlítettinformációkmellettazadatkezelőaszemélyesadatokmegszerzé- sénekidőpontjában,annakérdekében,hogyatisztességesésátláthatóadatkezeléstbizto- sítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtar- tam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordoz- hatósághoz való jogáról;
 3. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk

(2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 1. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 2. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettsé- gen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 3. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logi- kára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelen- tőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
   1. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adat- kezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az

érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

   1. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(Rendelet 13. cikk)

  1. 6.2.Rendelkezésrebocsátandóinformációk,haaszemélyesadatokatnemazérintettőlszerez- ték meg
   1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett ren- delkezésére bocsátja a következő információkat:
    • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhető- ségei;
    • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
    • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
    • az érintett személyes adatok kategóriái;
    • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
    • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rende- let 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hi- vatkozás.

Az 2.2.1 pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

    • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
    • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
    • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes ada- tokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatóság- hoz való joga;
    • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk

(2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visz- szavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

•a valamely felügyeleti hatósághoz címzettpanasz benyújtásának joga;

 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáfér- hető forrásokból származnak-e; és
    • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logi- kára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentő- séggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
   1. Az adatkezelő az 2.2.1. és 2.2.2 pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
    • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
    • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
    • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
   1. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2./ pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
   1. Az 2.2.1-2.2.4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
    • az érintett már rendelkezik az információkkal;
    • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tu- dományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószí- nűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljai- nak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabad- ságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
    • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfe- lelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
    • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bi- zalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)

6.3.Az érintetthozzáférési joga

   1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folya- matban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
    • az adatkezelés céljai;
    • az érintett személyes adatok kategóriái;
    • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes ada- tokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzette- ket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
    • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
    • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes ada- tok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen szemé- lyes adatok kezelése ellen;
    • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
    • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
    • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logi- kára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentő- séggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2.3.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbí- tásra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

   1. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 15. cikk)
  1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.4.1.Azérintettjogosultarra,hogykéréséreazAdatkezelőindokolatlankésedelemnélkültö- röljea rá vonatkozószemélyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozószemélyesadatokatindokolatlankésedelemnélkültörölje,haazalábbiindokokva- lamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, informá- ciós társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
   1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1./ pont értel- mében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figye- lembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézke- déseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
   1. Az 2.4.1. és 2.4.2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
    • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
    • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
    • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
    • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tu- dományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1./ pont- ban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
    • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (Rendelet 17. cikk)
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

   1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
    • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idő- tartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
    • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmé- hez; vagy
    • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. /  Ha az adatkezelés az 1./ pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvé- nyesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme ér- dekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 1. / Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1./ pont alapján korlátozták az adatkeze- lést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

  1. Az adathordozhatósághoz való jog
   1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bo- csátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg- kapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anél- kül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
    • az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének

b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

    • az adatkezelés automatizált módon történik.
   1. Az adatok hordozhatóságához való jog 1./ pont szerinti gyakorlása során az érintett jo- gosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adat- kezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

   1. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közha- talmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
   1. Az 2.6.1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 20. cikk)
  1. 3.7..Atiltakozáshozvalójog
   1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakoz- zon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának kereté- ben végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adat- kezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló ke- zelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adat- kezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szem- ben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
   1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból tör- ténő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszer- zéshez kapcsolódik.
   1. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
   1. Az 1./ és 2./ pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egy- értelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
   1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsoló- dóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

   1. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonat- kozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból vég- zett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk)
  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
   1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatke- zelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatás- sal járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
   1. Az 2.8.1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
    • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
    • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehe- tővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
    • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. / A 2./ pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intéz- kedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme ér- dekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről em- beri beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújt- son be.
 1. / A 2./ pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet

9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekez- désének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. (Ren- delet 22. cikk)

Korlátozások

 1. / Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalko- tási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 – 22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12 – 22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát,

valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

  • nemzetbiztonság;
  • honvédelem;
  • közbiztonság;
  • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszé- lyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
  • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különö- sen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
  • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
  • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, fel- derítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
  • az a) – e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi felada- tok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
  • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
  • polgári jogi követelések érvényesítése.
   1. Az 2.8.1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezé- seket tartalmaznak legalább:
    • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
    • a személyes adatok kategóriáira,
    • a bevezetett korlátozások hatályára,
    • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
    • az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
    • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
    • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
    • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

  1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
   1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes sze- mélyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoz- tatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

   1. Az 2.9.1 pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közért- hetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Ren- delet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézke- déseket.
   1. Az érintettet nem kell az 1./ pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő fel- tételek bármelyike teljesül:
    • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek szá- mára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
    • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1./ pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
    • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintette- ket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intéz- kedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
    • Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a fel- ügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a

3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

  1. 1.10.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
   1. 1.10.1.Azegyébközigazgatásivagybíróságijogorvoslatoksérelmenélkül,mindenérintettjogo- sultarra,hogypanaszttegyenegyfelügyeletihatóságnál–különösenaszokásostartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
   1. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügy- felet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

  1. 1.11.Afelügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathozvaló jog
   1. 1.11.1.Azegyébközigazgatásivagynembíróságiútratartozójogorvoslatoksérelmenélkül,min- dentermészetesésjogiszemélyjogosultahatékonybíróságijogorvoslatraafelügyeletihatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
   1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hóna- pon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcso- latos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
   1. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagál- lam bírósága előtt kell megindítani.
   1. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíró- ságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)
  1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
   1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sé- relme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet szerinti jogait.

1.12.2.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozótevékenységihelyeszerintitagállambíróságaelőttkellmegindítani.Az ilyeneljárás megindítható azérintett szokásos tartózkodási helyeszerinti tagállam bíró- sága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

 1. INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN

  1. 3.1.7.§Azadatvédelemértfelelősszemély

Az adatvédelemért felelős személy: Széll Virág (gazdasági vezető)

Az érintett a szell.virag@szeplast.hu elektronikus elérhetőségen a gazdasági vezetőhöz fordul- hat a jogai érvényesítése érdekében.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság rögzíti, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölé- sére nem kerül sor.

  1. 3.2.8.§Intézkedésekazérintettkérelmealapján

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoz- tatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a SZEPLAST Zárt- körűen Működő Részvénytársaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvéte- léről számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elekt- ronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem tesz intézkedéseket az érintett kér- elme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hó- napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást – Rendelet 15-22. és 34. cikk – és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagad- hatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozhatja vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt ter- heli.

Ha a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információ nyújtását kérheti.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉGNEK BIZTOSÍTÁSA

  1. 4.1.9.§Azadatkezelésjogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a.) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból tör-

ténő kezeléséhez;

b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érde-

keinek védelme miatt szükséges;

e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

   1. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását hozzájáruló nyilatkozat keretében kell kérni. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adat- kezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzá- járulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérel- met ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 

Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Ren- deletet kötelező erővel nem bír. A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás meg- adásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak meg- adását. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visz- szavonását követően is kezelheti.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától füg- getlen, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkez- dése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos min- den tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adat- feldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett szemé- lyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kap- csolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyil- vánosságra hozatalával is.

   1. § Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától füg- getlen, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkez- dése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos min- den tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adat- feldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett szemé- lyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi informá- ciókat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

   1. § Adatkezelés jogos érdek alapján

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érin- tett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az

adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy an- nak alkalmazásában áll.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizs- gálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szem- ben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érin- tettek nem számítanak további adatkezelésre. Mivel a jogalkotó feladata, hogy jogszabályban határozza meg, hogy a közhatalmi szervek milyen jogalapon kezelhetek személyes adatokat, az adatkezelő jogszerű érdekét alátámasztó jogalapot nem lehet alkalmazni, a közhatalmi szer- vek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

 1. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 1. § A munkavállaló személyiségi jogainak korlátozása

A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendelte- tésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A sze- mélyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükséges- ségét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoz- tatni kell.

 1. § Munkavállaló biometrikus adata

A munkavállaló biometrikus adata az érintett azonosítása céljából abban az esetben kezelhető, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz történő olyan jogosulatlan hozzáférés megakadályozá- sához szükséges, amely

  1. a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy
  2. törvényben védett jelentős érdek súlyos vagy tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével járna.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság a munkavállalói biometrikus adatai közül az ujjlenyomatot kezeli, amely a beléptetés esetén biztosítja a munkavállalók bejutását.

5.1. 15. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan mun- kaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenn- tartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése – Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja szerint – jogcímén munkaviszony létesítése, teljesí- tése vagy megszűntetése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

a.) név, születési név

b.) születési helye és ideje

c.) anyja neve

d.) adóazonosító jele

e.) személyi igazolvány száma, személyi száma (okmány másolat)

f.) TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)

g.) lakcíme (tartózkodási helye)

h.) állampolgársága

i.) elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

j.) egyes munkavállalók esetében: gyermek neve, gyermek születési helye és ideje

k.) szakmai kamarai igazolvány másolata

l.) bankszámla vezető bank és bankszámla száma

m.) munkába lépésének kezdő és befejező időpontja

n.) munkakör és törvényes munkaidő

o.) Önéletrajz és az abban foglalt adatok

p.) iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány száma

q.) munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok

r.) a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hoz-

zájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát igazoló határozat

s.) a munkaviszony megszűnésének módja, indokai

t.) a biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera által rögzített adatokat

u.) munkakörtől függően erkölcsi bizonyítvány

v.) gépkocsi adatai (forgalmi, jogosítvány)

w.) egyes munkavállalók esetében házastárs (élettárs)neve, adóazonosító jele

x.) halotti anyakönyvi kivonat másolata (közeli hozzátartozó halála esetén)

y.) születési anyakönyvi kivonat másolata (apaszabadság)

z.) orvosi igazolás (fogyatékkal élő gyermek esetében)

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság csak a Munka Törvényben – 2012. évi I. törvény – meghatározott jog vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

A személyes adatok címzettjei:

a.) munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

b.) vezérigazgató

A személyes adatok vonatkozásában az adatkezelési folyamat:

Adatkezelési folyamat

Adatkezelést végző személy

1./ felvételi eljárás lefolytatása

vezérigazgató, az adott terület vezetője

2./ munkaszerződés megkötése

vezérigazgató, munkáltatói jogkör gyakorlója

3./ bérszámfejtés (CSED, GYED, jogosultsá-

gok ügyintézése)

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

 

4./ munkabér kifizetése

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

5./ szabadsággal (táppénzzel) kapcsolatos

ügyintézés

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

6./ üzemorvosi vizsgálat

üzemorvos

7./ apanap ügyintézés

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

8./ munkaviszony megszűnésével kapcsola- tos ügyintézés

vezérigazgató, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

9./ vállaltirányítási rendszerben való munka- végzés, hibaelhárítás

VIR, bérszámfejtési program terméktámoga- tást végző super user (adatfeldolgozó), super

user jogosultsággal rendelkező munkavállaló

10./ e-bérlap rendszerben rendszergazdai

feladatok ellátása

rendszergazda (adatfeldolgozó)

Az adatkezelő – általános esetben – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 202.§

(1) bekezdés szerint annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltéig (el- évülés) köteles megőrizni a munkavállaló azon személyes adatait, amelynek az adó megállapí- tásához kapcsolódnak.

Figyelembe kell azonban venni az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 203. §-ban foglaltakat is, mely esetekben az elévülési idő meghosszabbodhat.

Vonatkozó jogszabály: Art. 202. § (1) bekezdése: az adó megállapításához való jog annak a nap- tári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiá- nyában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Továbbá az adó megállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodásának az Art. 203.§-ban foglalt szabályai, melyek közül kiemelendő, hogy az elévülési idő meghosszabbodhat akár 6-12 hónappal is.

Ide tartoznak: adóbevallás, adóbevallás alapját képző dokumentumok, adókedvezménnyel kapcsolatos dokumentumok.

Munkaviszonnyal kapcsolatos olyan dokumentumokat, melyek a munkaviszony létesítésével, fennállásával, megszűnésével kapcsolatosak – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör- vény 286. § (1) bekezdése – szerint a munkaviszony megszűnésétől számított 3 (három) évig kell megőrizni.

A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére, illetve a személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére irányuló igény és ezzel kapcsolatos dokumentumokat 5 (öt) évig kell megőrizni, mivel ezekre 5 (öt) elévülési idő vonatkozik.

Vonatkozó jogszabály: a 1997. évi LXXXI. törvény (Tbny.) 43. § (2) bekezdése, mely szerint a munkavállaló a társadalombiztosítási igazgatási szerv által kiszámolt szolgálati idővel szemben az egyet nem értését csak a korábbi munkáltató/foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolattal, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alap- ján kiállított igazolással tudja bizonyítani. Tny. 99/A. §-a szerint a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a

szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 (öt) évig köteles megőrizni.

Ide tartoznak a járulékalapot képző kereset összege és a szolgálati idő megállapításához szük- séges dokumentumok: járulékköteles munkabér és táppénz/gyed/gyes megfizetését igazoló dokumentumok (járulékalapot képző jövedelemről és a levont járulékról kiállított igazolás, ki- lépő dokumentumok, munkaviszony igazolás, be-és kijelentési nyomtatványok).

A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a munkavállalót szemé- lyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogokról.

  1. 11. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az alkalmassági vizsgálatot előíró jogszabály a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés al- kalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet.

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet a munka- viszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban megha- tározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszköz- zel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoz- tatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. A munkaalkal- masságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során fel- színre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

A kezelhető személyes adatok köre:

a.) a munkaköri alkalmasság ténye

b.) a munkaköri alkalmassághoz szükséges feltételek

Az adatkezelés jogalapja:

a.) a munkáltató jogos érdeke

A személyes adatok kezelésének célja:

a.) a munkaviszony létesítése

b.) munkaviszony fenntartása

A vizsgálat eredményét megismerhetik:

a.) a vizsgált munkavállaló

b.) a vizsgálatot végző szakember

 

A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkal- mas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve an- nak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

Azon személyes adatok kezelésének időtartama, amelyek az adó megállapításához nem kap- csolódnak:

a.) a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

  1.  

a.) név, születési név

b.) születési helye és ideje

c.) anyja neve

d.) adóazonosító jele

e.) TAJ száma

f.) lakcíme (tartózkodási helye)

g.) elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

h.) Önéletrajz és az abban foglalt adatok

i.) előző munkáltatóktól kapott igazolások

j.) végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok száma

k.) felvételi adatlap

l.) munkába járáshoz nyilatkozat

m.) gyermek utáni pótszabadság nyilatkozat

n.) első házasok kedvezménye nyilatkozat

o.) személyi kedvezmény nyilatkozat és az ahhoz tartozó igazolás

12. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése A kezelhető személyes adatok köre:

A személyes adatok kezelésének célja:

a.) pályázat elbírálása akként, hogy a kiválasztottal a munkaadó munkaszerződést köt

Az adatkezelés jogalapja:

a.) érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

a.) munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

b.) az adott terület vezetője

c.) vezérigazgató

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) pályázat elbírálásáig

b.) az igényérvényesítésre nyitva álló határidőig

A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell, annak az adatait is törölni kell, aki a jelentkezését vagy a pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatke- zelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

  1. 13. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendel- kezésére. Az e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára hasz- nálhatja, annak érdekében, hogy a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság képvisele- tében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel és szervezetekkel.

A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes levele- ket nem tárolhat.

A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen, – 3 (három) havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az el- lenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának el- lenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52.§) ellenőrzése.

Az ellenőrzésre a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellen- őrzés során.

Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adat- kezeléssel kapcsolatban.

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgál- hatja.

Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e- mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes ada- tokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója törli.

Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

  1. 14. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag mun- kaköri feladata ellátására használhatja.

A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti, ennek során az adatkezelés jog- alapja a munkáltató jogos érdeke, továbbá a munkavállalói kötelezettségek ellenőrzése, tekin- tettel arra, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A munkáltató jogosult a számítógép és laptop teljes tartalmát és használatát rendszeresen el- lenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzésre a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a számítógép és laptop ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni.

Ha jelen Szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló szá- mítógépet és laptopot személyes célra is használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója törli. A számítógép és laptop jelen Szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavál- lalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai esz- közön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. Az ellenőrzési jogosultság szempontjából munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a korlátozás betartásának ellen- őrzéséhez szükséges adat.

  1. 15. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a szemé- lyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja. A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrizheti, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkál- tató jogos érdeke, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52.§) ellenőrzése.

  1. 16. § Céges mobiltelefon szolgáltatás használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon szolgáltatás magáncélú használatát, a mo- biltelefon szolgáltatás csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat el- lenőrizheti. A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefon szol- gáltatást magáncélra használta. Ebben az esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

  1. 17. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 6728 Szeged Vass Mátyás út 7. szám alatti székhelyén, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyon- védelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést is le- hetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

Az adatkezelés jogalapja:

a.) az érintett hozzájárulása

b.) a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése

c.) vagyonvédelem

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elő- segítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni.

Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigye- lés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hang- felvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a meg- figyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásának az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, vala- mint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják fel- használni.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 (három) munkana- pon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje ki.

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfi- gyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhe- lyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe (Így például az öltözők, illem- helyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre fel- jogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzése céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és annak helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

  1. 18. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság GPS rendszerrel felszerelt gépjárműveket bocsát a munkavállalók rendelkezésére akként, hogy a GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja pedig a munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezett- ségek teljesítésének ellenőrzése.

A kezelt adatok:

gépjármű rendszáma

(SOV-619, SOV-619, SOF-467, SNP-638, RHZ-931, RMA-750, RXV-816, TDP-603)

a megtett útvonal és a távolság

gépjárműhasználat ideje

A munkavállaló nem csak a munkaköri feladata ellátása érdekében használhatja a gépjárművet. A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a mun- káltatót megillető ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkaválla- lók földrajzi helyzete munkaidőn kívül. A gépkocsikban a GPS nyomkövető rendszer kikapcsol- ható akként, hogy a munkavállaló – esetleges – magán célú földrajzi helyzete nem meghatároz- ható a munkáltató által.

  1. 19. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról

A munkáltató a munkavállaló személyes adatait a munkaviszonyból eredő munkajogi, adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meg- határozottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja.

Az adatkezelő humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve:

dr. Forráskúti Viktor egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozó székhelye:

6723 Szeged, Retek utca 4. A. lph. 2.em. 5.

Az adatfeldolgozó adószáma:

64525532-1-26

Az adatfeldolgozó neve:

Progen Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:

1118 Budapest, Homonna u. 8/A.

Az adatfeldolgozó adószáma:

10788110-2-43

 

Az adatfeldolgozó neve:

Woodpecker Software Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:

2030 Érd, Martinovics utca 51.

Az adatfeldolgozó adószáma:

13731928-2-13

Az adatfeldolgozó neve:

Proconer Informatika Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Nyár utca 37.

Az adatfeldolgozó adószáma:

22908229-2-06

  1. 20. § A munkavállalók titoktartása

A munkavállaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és ér- vényesíteni jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A munkavállalónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személyjel nem közli, és ré- szére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszony vagy munka végzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is terheli. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő köte- lezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezmé- nyeket alkalmazhat, tudomásul veszi továbbá a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, mely szerint, aki a foglalkozásánál vagy közmegbí- zatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős ér- deksérelmet okoz.

 1. ÜZLETI PATNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

  1. 6.1.21.§Szerződőpartnerekadatainakkezelése

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele ügyfélként szerződött természetes személy:

a.)

név

b.)

lakcíme

c.)

adóazonosító jele

d.)

TAJ száma

e.) elérhetőségei (telefonszáma és e-mail címe)

f.)

bankszámla vezető bank és bankszámla száma

Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését meg- előzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az üzleti partnerek vonatkozásában az alábbi általános adatkezelési folyamatot végzi:

Adatkezelési folyamat

Adatkezelést végző személy

(munkakör megnevezése)

1./ megrendelés, ajánlat

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat

ellátó munkavállaló

2./ szerződéskötés

vezérigazgató

3./ teljesítés

teljesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók

4./ szállítás

szállító (adatfeldolgozó)

5./ számlázás

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

6./ szerződés iktatása

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat

ellátó munkavállaló

7./ panasz kezelése

panasz kezeléssel kapcsolatos feladatokat el- látó munkavállaló

8./ kintlévőség kezelése

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló,

ügyvédi iroda

9./ számla kifizetése

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) a szerződés megszűnését követő 5 év

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adat- kezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, – a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

  1. 22. § Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók kezelt adatai A kezelt adatok:

a.) cégnév

b.) székhelye

c.) cégjegyzékszáma

d.) adószáma

e.) bankszámlát vezető bank és a bankszámla száma

f.) vezető tisztségviselő (ügyvezető) neve

g.) kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

h.) társaság elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

i.) társaság B2B felületének webhozzáférése (felhasználónév és jelszó)

j.) társaság online felhasználói fiók

Az adatkezelés jogalapja:

a.) az érintett hozzájárulása

b.) szerződés teljesítése

c.) üzleti kapcsolattartás

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 

a.) az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig.

  1. 23. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az üzleti partnerek személyes adatait a szer- ződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint vagyonbiz- tonsági okokból kifolyólag – a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja.

  1. 24. § Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási megismertetése, valamint nép- szerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Facebook oldalán feltett kérdés nem minő- sül hivatalosan benyújtott panasznak.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A Facebook Fel- használási feltételei az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/legal/terms

A Facebook Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvény- társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett, jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem felel semmilyen, a Facebook működé- séből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

  1. 25. § Google Analytics alkalmazása

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgyne- vezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rend- szerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidíté- sére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelen- téseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kap- csolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető bön- gésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

  1. 26. § Regisztráció a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre:

a természetes személy neve

a természetes személy címe

a természetes személy e-mail címe és telefonszáma

a természetes személy online azonosítója

A személyes adatok kezelésének célja:

a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése

kapcsolatfelvétel (elektronikus, telefon, SMS, postai)

tájékoztatás a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság termékeiről, szolgáltatásairól,

szerződési feltételeiről, akcióiról

a honlap használatának elemzése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenysé-

gével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

vezérigazgató

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a regisztráció/szolgáltatás fennállásáig

érintett hozzájárulásának visszavonásáig

7.27.§ Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilat- kozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a le- iratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A kezelhető személyes adatok köre:

a természetes személy neve

a természetes személy e-mail címe

A személyes adatok kezelésének célja:

hírlevél küldése a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság termékei, szolgáltatásai

tárgyában

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenysé-

gével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

vezérigazgató

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  1. 28. § Adatkezelés a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság webáruházában

Figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalom- mal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett webáru- házban történő vásárlás az érintett és a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött szerződésnek minősül.

Az adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosí- tása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII.

törvény 13/A.§ (1) bekezdésének jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e- mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazo- nosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdésének jogcímén.

A személyes adatok címzettjei:

a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenysé-

gével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

szállító (adatfeldolgozó)

A személyes adatok tárolásának időtartama:

6. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

7. a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

8. vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig

 1. A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE

  1. 7.1.29.§Adatfeldolgozótevékenységek

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi tevékenységek tekintetében vé- gez adatfeldolgozást:

könyvelői tevékenység

  1. 30. § Adatfeldolgozói garancianyújtás

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelménye- inek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adat- kezelés biztonságát is.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenysége során biztosítja, hogy az érin- tett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek, – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására al- kalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja, hogy a megbízó adatkezelő rendel- kezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.

 

  1. 31.§ Az adatfeldolgozó (SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság) kötelezettségei és jogai

Utasítási jog:

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.

Titoktartás:

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenysége során biztosítja, hogy az érin- tett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

Adatbiztonság:

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tudomány és technológia állása és a meg- valósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre an- nak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresz- tül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvény- társaság gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejleszté- séről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szerződésben meghatározott feladatok el- látása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről.

További adatfeldolgozó igénybevétele:

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Info tv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő általános felhatalmást ad a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság-nak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság a további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az adatke- zelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. H az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfel- dolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldol- gozó bizonyos, az az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez

további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben sze- repelnek, különösen úgy, hogy a további adat feldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtani a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Együttműködés az Adatkezelővel:

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenysége során minden megfelelő esz- közzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság segíti az adatkezelőt a Rendelet 32-36. cikk szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az adatkezelő rendelkezésére bocsát min- den olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesíté- sének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adat- védelmi rendelkezéseket.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az adatfeldolgozási tevékenységre a megbí- zóval írásbeli szerződést köt.

 1. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

  1. 8.1.32. §Adatkezelésadó-ésszámviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a tör- vényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes szermélyek törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen:

a.)

név

b.)

adószám

c.)

cím

d.)

adózási státusz

A kezelt adatok a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 167.§-a alapján különösen:

a.) név

b.) adószám

c.) cím

 

d.) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése

e.) az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy

f.) ellenőr aláírása

g.) az átvevő és a befizető aláírása

Az adatkezelő – általános esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) és (3) be- kezdése szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alá- támasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvek, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

A könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ide- értve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakeres- hető módon megőrizni. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési kötelezettség.

A személyes adatok címzettjei:

a.) vezérigazgató

b.) gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

c.) ügyvédi iroda (mint adatfeldolgozó)

  1. 33. § Kifizetői adatkezelés

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, tör- vényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapí- tása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, stb. – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ (31.) pontja szerinti – kapcsolatban áll.

A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:

a.) név, születési név

b.) születési helye és ideje

c.) anyja neve

d.) adóazonosító jele

e.) személyi száma

f.) TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)

g.) lakcíme (tartózkodási helye)

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja tv. 47.§ (2) b./ pontja) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

 

A személyes adatok címzettjei:

a.) ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló

b.) vezérigazgató

c.) gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

  1. 34. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén ke- zeli a köziratokról, a közlevéltáraktól és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon.

Az adattárolás ideje:

a.) a közlevéltár részére történő átadásig

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

  1. 9.1.35.§Adatbiztonságiintézkedések

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelés vo- natkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv. érvényre juttatásához szükségesek.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyil- vánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság a személyes adatokat bizalmas adatként mi- nősíti és kezeli.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az adatfeldolgozást és nyilvántartást – szá- mítógépes program útján – elektronikusan és papír alapon egyaránt végzi. A SZEPLAST Zártkö- rűen Működő Részvénytársaság adatfeldolgozása és nyilvántartása megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság az informatikai rendsze- reket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus program biztosítja, hogy az ada- tokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akinek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A SZEPLAST Zártkörűen Mű- ködő Részvénytársaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

A papír alapú dokumentumokat – különös tekintettel a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokra a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársa- ság zárható helyen tárolja akként, hogy ahhoz csak azon személyek férnek hozzá, akiknek a fel- adatik ellátása érdekében erre szükségük van. A folyamatban lévő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását

b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását

c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatát-

viteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják

d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mi-

kor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe

e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

  1. 10.1.36.§Azadatvédelmiincidensfogalma

Az adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más mó- don kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megvál- toztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (Rendelet 4. cikk 12.)

  1. 10.2.37.§Adatvédelmiincidensekkezelése

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és a hozzáférési kísérleteket és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladatik ellátása során adatvé- delmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a SZEPLAST Zártkörűen Működő Rész- vénytársaság vezérigazgatóját.

A SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalói kötelesek jelenteni a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelen- teni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság ve- zérigazgatója haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az inci- denst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 

a.) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b.) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c.) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d.) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e.) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f.) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátá- masztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

  1. 38. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a.) az érintett személyes adatok körét,

b.) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c.) az adatvédelmi incidens időpontját,

d.) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e.) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f.) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. 11.1.39.§ASzabályzatmegállapításaésmódosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársa- ság vezérigazgatója jogosult.

411.2 0. § Intézkedések a Szabályzat megismertetésére

Jelen Szabályzat a társaságnál helyben szokásos módon kerül kihirdetésre és közlésre. E Sza- bályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság valamennyi munkavállalójával és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló lényeges munkaköri kötelezettsége.